Kampanja

HuumeBoikotti-kampanja käynnistetiin vuonna 2002 tuomaan globaalia näkökulmaa huumekeskusteluun ja parantamaan tietoisuutta huumeiden tuotantoon ja kauppaan liittyvistä ongelmista ja epäoikeudenmukaisuudesta.

Ilman huu­mei­den ky­syn­tää ei olisi huu­mei­den tuo­tan­toa. Huu­mei­den ky­syn­tä tukee nii­den tuo­tan­toa ja kaup­paa. Lo­pul­ta kaik­ki osat täy­den­tä­vät toi­si­aan.

Kam­pan­jan ta­voit­tee­na on tie­dot­taa ja kes­kus­tel­la, sekä tukea huu­me­kas­vien vil­je­li­jöil­le vaih­toeh­toi­sia toi­meen­tu­lo­ta­po­ja.

Ter­vey­den edis­tä­mi­sen kes­kus ra­hoit­ti kam­pan­jaa 2002–2003.

Kam­pan­ja luo­vut­ti 3. jou­lu­kuu­ta, 2003 ul­ko­maan­kaup­pa- ja ke­hi­tys­mi­nis­te­ri Paula Leh­to­mäel­le 2622 nimeä si­säl­tä­vän ve­too­muk­sen ke­hi­ty­syh­teis­työ­mää­rä­ra­ho­jen nos­ton ja vaih­toeh­tois­ten me­ne­tel­mien puo­les­ta sekä vä­ki­val­tais­ta huu­me­so­taa vas­taan.

Li­säk­si kam­pan­ja ke­rä­si Way­ru­ro-sie­men­ten myyn­nil­lä 2534 euroa ja 25 sent­tiä Q'ero­jen ja mui­den An­dien hei­mo­jen pe­rin­tei­den tu­ke­mi­sek­si. Ke­rä­tyt varat käy­tet­tiin al­ku­pe­räis­kan­so­jen Qo­yl­lor­rit­ti-juh­lan tu­ke­mi­seen sen jär­jes­tä­mi­sek­si pe­rin­tei­sel­lä ja edel­li­siä vuo­sia luon­to­ys­tä­väl­li­sem­mäl­lä ta­val­la vuon­na 2004.

Vuo­des­ta 2004 läh­tien kam­pan­ja on jat­ku­nut Suo­mes­sa va­paa­eh­tois­voi­min kes­kit­tyen tie­dot­ta­maan, kou­lut­ta­maan ja li­sää­mään kes­kus­te­lua huu­me­ta­lou­teen liit­ty­vis­tä on­gel­mis­ta.

Kam­pan­ja on osa YAD Youth Against Drugs ry:n pe­rus­toi­min­taa, ja Huu­me­Boi­kot­ti-kam­pan­jan ai­heet ovat esil­lä myös YADin jär­jes­tä­mis­sä kou­lu­tuk­sis­sa. YAD ry:n päih­de­po­liit­ti­set lin­jauk­set löy­dät yh­dis­tyk­sen omil­ta ko­ti­si­vuil­ta.