Huumetalous

Lai­ton huu­me­kaup­pa on yksi maa­il­man suu­rim­mis­ta teol­li­suu­de­na­lois­ta. Sen suo­sio pe­rus­tuu huu­mei­den käyt­töön län­si­mais­sa, myös Suo­mes­sa. Huu­mei­den maa­il­man­laa­jui­sen kau­pan ar­vioi­daan ole­van noin 400 mil­jar­dia dol­la­ria vuo­des­sa. Yli puo­lel­la maa­il­man val­tiois­ta on pie­nem­mät brut­to­kan­san­tuot­teet kuin mitä USA:ssa käy­te­tään ai­noas­taan ko­kaii­niin. Huu­mei­den sa­la­kul­je­tus ja kaup­pa ovat pää­asias­sa jär­jes­täy­ty­neen ri­kol­li­suu­den kä­sis­sä. Nii­hin liit­tyy usein vä­ki­val­taa, pros­ti­tuu­tio­ta ja epä­mää­räi­siä kaup­po­ja.

Kor­rup­tio ja ra­han­pe­su mah­dol­lis­ta­vat näin laa­jan kau­pan­käyn­nin. Huu­mei­siin liit­ty­vä kor­rup­tio alkaa tuo­tan­non ensi as­ke­leil­ta. Jois­sa­kin mais­sa se jat­kuu aina käyt­tä­jien suo­je­luun saak­ka, vaik­ka useim­mi­ten vain ylem­mil­lä por­tail­la on varaa lah­juk­siin. Ar­mei­ja tai muut val­vo­vat vi­ran­omai­set an­ta­vat huu­me­kaup­piai­den toi­mia usein rau­has­sa, sillä he hyö­ty­vät siitä.

Tämä on Pe­rus­sa niin ylei­ses­ti tie­dos­sa, että ko­ka­pen­saan vil­je­ly­alueil­le hom­miin pää­se­mi­sek­si täy­tyy mak­saa työ­hö­not­ta­jil­le. Sum­mat ovat niin suu­ria, että su­ku­lais­ten tai ys­tä­vien tar­vit­see tulla apuun, mutta he myös saa­vat sit­ten osat voi­tois­ta.

Rahat siir­ty­vät lail­li­seen ta­lou­teen ra­han­pe­sun jäl­keen. Siinä rahan ri­kol­li­nen al­ku­pe­rä häi­vy­te­tään. Huu­me­kau­pas­ta saa­ta­vat va­luut­ta­tu­lot ovat mo­nil­le mail­le tär­keäm­piä kuin vi­ral­li­set vien­ti­tu­lot. Näin ollen huu­me­kau­pan lo­pet­ta­mi­nen ei ole vält­tä­mät­tä hal­li­tus­ten to­del­li­nen toive. Esi­mer­kik­si Mek­si­kon ja Bo­li­vian ta­louk­sien tu­ki­pyl­väät ovat huu­me­kau­pas­sa.

Lai­ton ul­ko­maan­va­luut­ta saat­taa hor­jut­taa de­mo­kra­tioi­ta ja jopa maa­il­man­ta­lout­ta. Jär­jes­täy­ty­nyt ri­kol­li­suus on jopa yksi suu­rim­mis­ta de­mo­kra­tian uh­kis­ta ke­hit­ty­vil­le mail­le.