Reilua kauppaa?

Voit­to­jen epä­ta­sai­nen ja­kau­tu­mi­nen, riis­to ja muut epä­koh­dat, jotka ovat ylei­siä Ete­län ja Poh­joi­sen kau­pas­sa, tu­le­vat vielä ko­ros­te­tum­min esil­le lait­to­mien huu­mei­den kau­pas­sa. Poh­joi­sen vä­lit­tä­jät saa­vat mo­nin­ker­tai­sen tuo­ton, kun Ete­län vil­je­li­jät saa­vat myyn­ti­hin­nas­ta jos­kus jopa alle pro­sen­tin. Itse asias­sa huu­me­kau­pas­sa on kyse suu­rem­mas­ta ky­sy­myk­ses­tä eli koko maa­il­man­kau­pan vää­ris­ty­mi­ses­tä. Pe­rus­on­gel­ma on ny­ky­ään val­lit­se­va kau­pal­li­nen lo­giik­ka, johon kuu­luu häi­käi­le­mä­tön oman edun ta­voit­te­le­mi­nen. Tästä ei edes ha­lu­ta eroon.

Esi­mer­kik­si vuon­na 2002 kah­vin al­hais­ten maa­il­man­mark­ki­na­hin­to­jen takia mo­nil­la alueil­la ei edes kan­nat­ta­nut ke­rä­tä kah­via. Tuo­tan­to­kus­tan­nuk­set oli­vat kor­keam­mat kuin vil­je­li­jöil­le raa­ka­kah­vis­ta mak­set­ta­va hinta esi­mer­kik­si Ko­lum­bias­sa, Mek­si­kos­sa ja Pe­rus­sa. Kyse on vil­je­li­jöi­den eloon­jää­mis­tais­te­lus­ta eikä ole ihme, jos monet vil­je­le­vät mie­luum­min huu­me­kas­ve­ja.*

Jos ja­los­ta­mat­to­mien tuot­tei­den maa­il­man­mark­ki­na­hin­nat oli­si­vat rei­lut, tarve ja kiin­nos­tus kas­vat­taa huu­me­kas­ve­ja olisi pie­nem­pi. Sa­moin kuin mo­ni­kan­sal­lis­ten yri­tys­ten ar­vos­te­lus­sa, myös huu­me­ky­sy­myk­sis­sä, on valta ku­lut­ta­jil­la. Esi­mer­kik­si jos län­si­mais­sa ei käy­tet­täi­si huu­mei­ta, ke­hi­tys­mai­den ih­mi­set voi­si­vat kas­vat­taa jo­tain, mikä hyö­dyt­täi­si enem­män heitä it­se­ään. Köy­hien vil­je­li­jöi­den toi­meen­tu­lon kan­nal­ta olisi tur­val­li­sin­ta kas­vat­taa ruo­kaa omaan käyt­töön.

Huu­mei­den boi­ko­toin­ti ei kui­ten­kaan yksin riitä pa­ran­ta­maan Ete­län vil­je­li­jän ase­maa, vaan li­säk­si tu­li­si tukea to­del­lis­ta vaih­toeh­tois­ta toi­meen­tu­loa ja esi­mer­kik­si rei­lun kau­pan tuot­tei­ta. Maa­il­man­kau­pan sään­tö­jen muut­ta­mis­ta oi­keu­den­mu­kai­sem­mik­si, tu­li­si myös edis­tää.

Huu­me­kas­vien, kuten mui­den­kin vien­ti­kas­vien, vil­je­ly vie tilaa ruo­ka­tuo­tan­nol­ta ja/tai tu­ho­aa kos­ke­ma­ton­ta luon­toa. Mitä ha­luam­me os­to­va­lin­noil­lam­me tukea, esi­mer­kik­si pai­kal­lis­ta tuo­tan­toa, rei­lua maa­il­man­kaup­paa, mo­ni­kan­sal­li­sia yri­tyk­siä vai kan­sain­vä­lis­tä ma­fi­aa?

*) Esi­mer­kik­si EUn maa­ta­lous­tuet, USA:n yli­jää­mä­vil­jan dump­paus ja WTO:n maa­ta­lous­so­pi­mus pa­hen­ta­vat ete­län pien­vil­je­li­jöi­den ti­lan­net­ta.