Vaihtoehtoja?

Reilu kaup­pa ja vaih­toeh­toi­set ke­hi­tys­mal­lit voi­si­vat olla rat­kai­su­ja vil­je­li­jöi­den epä­toi­voi­seen ti­lan­tee­seen. Vaih­toeh­toi­set vil­je­ly­kas­vit ja toi­meen­tu­lo­mal­lit ovat kui­ten­kin usein epä­on­nis­tu­neet. Syinä ovat ol­leet tie­don, so­pi­van maa­pe­rän ja il­mas­ton puute, mutta myös ma­ta­lat maa­il­man­mark­ki­na­hin­nat tai mark­ki­noi­den puut­tu­mi­nen ko­ko­naan. Ke­hi­tys­mai­den vel­ka­taak­ka, kan­sain­vä­li­set kaup­pa­so­pi­muk­set ja yli­kan­sal­li­set yri­tyk­set eivät tue vaih­toeh­tois­ta ke­hi­tys­tä. Esi­mer­kik­si Ko­lum­bias­sa oli kan­nat­ta­vaa veh­nän tuo­tan­toa ennen kuin Yh­dys­val­lat toi mark­ki­noil­le hal­vem­paa veh­nää. Vil­je­li­jät siir­tyi­vät myös tämän vuok­si ko­ka­pen­saan vil­je­lyyn.

Kor­rup­tio vä­hen­tää on­nis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia en­ti­ses­tään. Siksi yh­teis­työ­tä tu­li­si tehdä pai­kal­lis­ten vil­je­li­jöi­den ja hei­dän ai­to­jen edus­ta­jien­sa kans­sa, eikä aina hal­li­tuk­sen tai hen­ki­lö­koh­tai­sia etuja aja­vien jär­jes­tö­jen kans­sa. Ke­hi­ty­syh­teis­työ­mää­rä­ra­ho­ja tu­li­si nos­taa. Niitä tu­li­si suun­na­ta ai­em­paa enem­män vaih­toeh­toi­sen toi­meen­tu­lon tu­ke­mi­seen. Ai­em­mis­ta epä­on­nis­tu­mi­sis­ta tu­li­si ottaa oppia. Yksi vaih­toeh­to on ke­hit­tää ole­mas­sa ole­vien vil­jel­mien ham­pus­ta ja ko­ka­pen­saas­ta vaih­toeh­toi­sia tuot­tei­ta, kuten ras­vo­ja, lääk­kei­tä ja vaat­tei­ta.

Huu­mei­den lait­to­muus ko­ros­taa monia on­gel­mia, mutta kuten lail­li­nen tu­pak­ka­teol­li­suus on osoit­ta­nut, ei lail­lis­ta­mi­nen pois­tai­si Ete­län köy­hyyt­tä tai suo­ria ym­pä­ris­tö­tu­ho­ja. Lail­lis­ta­mi­sen jäl­keen sota huu­mei­ta vas­taan pi­täi­si pukea uu­teen va­lea­suun.

Edel­lä on kä­si­tel­ty yh­teis­kun­nal­li­sen tason rat­kai­su­ja. Entä onko yk­si­lön va­lin­noil­la väliä? Vai­kut­taa­ko mi­ten­kään, jos en käytä huu­mei­ta ja/tai ostan rei­lun kau­pan tuot­tei­ta? Onko yk­si­löl­li­sil­lä eet­ti­sil­lä va­lin­noil­la väliä? Entä voiko ve­too­muk­sia al­le­kir­joit­ta­mal­la vai­kut­taa po­liit­ti­seen pää­tök­sen­te­koon?

Huu­me­Boi­kot­ti-kam­pan­ja uskoo, että on ja voi. Pää­oman edut ja valta ovat ny­ky-yh­teis­kun­nas­sa de­mo­kra­tian ulot­tu­mat­to­mis­sa, mutta juuri omil­la os­to­va­lin­noil­lam­me an­nam­me niil­le sen val­lan. Asioi­den tie­dos­ta­mi­nen ja tar­vit­taes­sa asen­tei­den muut­ta­mi­nen ovat kes­kei­ses­sä ase­mas­sa.