Aloita HuumeBoikotti

Ha­luat­ko olla high? Sa­maan ai­kaan Ete­läs­sä joku toi­nen saat­taa olla to­del­la low.

Huu­mei­den käyt­tö ei ole vain sinun asia­si. Se on koko maa­pal­lon asia, mei­dän yh­tei­nen asiam­me. Huu­mei­ta tuot­ta­vat maa­il­man köy­him­pien mai­den köy­hät ih­mi­set. Köy­hi­nä he myös py­sy­vät, sillä huu­mei­den tuo­tan­to ei ole kes­tä­vää ke­hi­tys­tä. Se on ke­hi­tys­tä, jonka seu­rauk­se­na rik­kaat ri­kas­tu­vat, köy­hät köyh­ty­vät, ym­pä­ris­töm­me tu­hou­tuu ja tur­vat­to­muus kas­vaa.

Ota kan­taa, tee huu­me­boi­kot­ti

Jo­kai­nen yk­sit­täi­nen kan­nan­ot­to on tär­keä. Yk­sin­ker­tai­sim­mil­laan voit osal­lis­tua huu­meet­to­man elä­män edis­tä­mi­seen te­ke­mäl­lä hen­ki­lö­koh­tai­sen huu­me­boi­ko­tin eli pää­tök­sen siitä, että itse et käytä. Ne jotka eivät käytä huu­mei­ta eivät myös­kään osal­lis­tu huu­me­ta­lou­teen, -tuo­tan­toon, -ri­kol­li­suu­teen tai huu­mei­den käy­tön le­viä­mi­seen ja ar­ki­päi­väis­tä­mi­seen pön­kit­tä­mäl­lä niitä ja li­sää­mäl­lä ai­nei­den ky­syn­tää.

Lue lisää ja osal­lis­tu: kiin­nos­taa­ko­huu­meet.​fi

kiinnostaako huumeet banneri